[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पोटापुरता पसा पाहिजे,Pota Purata Pasaa Pahije

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पोटापुरता पसा पाहिजे,Pota Purata Pasaa Pahije

Sushant
पोटापुरता पसा पाहिजे, नको पिकाया पोळी
देणाऱ्याचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी !

हवाच तितुका पाडी पाऊस देवा, वेळोवेळी
चोचीपुरता देवो दणा मायमाउली काळी
एक वितीच्या भुकेस पुरते तळहाताची थाळी !


महालमाड्या नकोत नाथा, माथ्यावर दे छाया
गरजेपुरती देई वसने, जतन कराया काया
गोठविणारा नको कडाका, नको उन्हाची होळी !

सोसे तितुके देई, याहुन हट्ट नसे गा माझा
सौख्य देई वा दुःख ईश्वरा, रंक करी वा राजा
अपुरेपणही नलगे, नलगे पस्तावाची पाळी !


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/24/2012 10:09:00 PM