[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रभू सोमनाथा,Prabhu Somanatha

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रभू सोमनाथा,Prabhu Somanatha

Sushant
मनी धन्य झाले, तुझे गीत गाता
प्रभू सोमनाथा, प्रभू सोमनाथा

तिथे प्राणनाथ, इथे देवराजा
दोन दैवतांची घडो नित्य पूजा
एक पाठिराखा, एक सौख्यदाता

मनी मानसी या, तुझी ओढ होती
तुझे नाम ओठी, तुझे रूप चित्ती
तेच भाग्य माझे, मिळे आज हाता

माहेरीचे सुख, सासरास आले
जीव शिव दोन्ही, एकरूप झाले
किती किती गावी, तुझी गोड गाथा


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/27/2012 08:48:00 AM