[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रकाशातले तारे तुम्ही,Prakashatale Tare Tumhi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रकाशातले तारे तुम्ही,Prakashatale Tare Tumhi

Sushant
प्रकाशातले तारे तुम्ही अंधारावर रुसा
हसा मुलांनो हसा

तुम्हा बोलवी ती फुलराणी
खेळ खेळतीवारा-पाणी
आनंदाच्या शिखरावरती खुशाल जाउन बसा

रडणे हा ना धर्म आपुला
हसण्यासाठी जन्म घेतला

भारतभूच्या आदर्शाचा मनी उमटु दे ठसा

सर्व मागचा विसरा गुंता
अरे उद्याच्या नकोत चिंता
बघा, अरुण तो बाळांनो रे, तुम्हा खुणावितो कसा


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/24/2012 10:37:00 PM