[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्राणविसावा लहरि सजण,Pran Visava Lahari Sajan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्राणविसावा लहरि सजण,Pran Visava Lahari Sajan

Sushant
प्राणविसावा ! लहरि सजण कुणि दावा !
फिरुन घरि यावा
पावसाची हवा
ओढ लावी जिवा
शितळ शिडकावा ! प्राणविसावा !

कठिण दुरावा, सहन अजुन किति व्हावा
धरुन धिरावा ?
प्राण वेडापिसा
एकलीने कसा
समय गुजारावा ? प्राणविसावा !

बहर फुलावा, फुलुन फुलुन विखरावा

हृदयि धरावा
कळ्या-पाकळ्या
पाहता मोकळ्या
भरुन उर यावा ! प्राणविसावा !

विरहि झुरावा, झुरत झुरत जिव जावा
कितिक जपावा ?
नव्या नवतीतली
नार मी एकली,
जाउन समजावा ! प्राणविसावा !


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/27/2012 08:54:00 AM