[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रपंच,Prapanch

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रपंच,Prapanch

Sushant
मायबाप ..... मायबाप .....

माणूस होऊन जगणे थोडे जगून पहा
देवपणा तू सोडून खाली उतर जरा
मायबाप ..... मायबाप .....

तू नसल्याचा भास पसरला चहुकडे
दगडमातीच्या भिंतींमधुनी विहर जरा
मायबाप ..... मायबाप .....

सुखदु:खाचे झाले आता गाव जुने
त्या हसण्या-रडण्यामाधुनी तू बहर जरा
मायबाप ..... मायबाप .....

या जगण्यातून काढून घे हे जहर जरा
उलट जरासा दु:खाचा हा प्रहर जरा
मायबाप ..... मायबाप .....

रडता रडता या ओठांवर कधितरी
हसण्याचाही कर जरासा कहर जरा
मायबाप ..... मायबाप .....

अंगण होईल देव्हाऱ्यासम पावन हे
वेलिवरल्या पानाफुलातून डवर जरा
मायबाप ..... मायबाप .....


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/24/2012 10:53:00 PM