[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रथम तुज पाहता,Pratham Tuj Pahata

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रथम तुज पाहता,Pratham Tuj Pahata

Sushant
प्रथम तुज पाहता जीव वेडावला
उचलुनी घेतले नीज रथी मी तुला

स्पर्ष होता तुझा विसरलो भान मी
धुंद श्वासातला प्राशिला गंध मी
नयन का देहही मिटूनी तू घेतला

जाग धुंदीतूनी मजसी ये जेधवा
कवळुनी तुजसी मी चुंबिले तेधवा
धावता रथ पथी पळभरी थांबला


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/24/2012 10:48:00 PM