[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रत्येकाची रात्र थोडी,Pratyekachi Ratra Thodi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रत्येकाची रात्र थोडी,Pratyekachi Ratra Thodi

Sushant
प्रत्येकाची रात्र थोडी आतून आतून वेडी
प्रत्येकाच्या पायामध्ये एक तरी बेडी !

प्रत्येकाच्या मनातून कुठला तरी राग
प्रत्येकाच्या चंद्रावर कसला तरी डाग
प्रत्येकाच्या मनातून काही तरी खोडी !

प्रत्येकाच्या मनामध्ये स्वप्नातला देश
प्रत्येकाच्या तळव्याला नशिबाची रेष
प्रत्येकाची छाती करे रोज तडजोडी !

फिटावीत जरा तरी जगण्याची देणी
एक तरी ओळ अशी लिहावी शहाणी
प्रत्येकाच्या पानी कशी रोज खाडाखोडी ?


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/24/2012 10:45:00 PM