[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रीत ही डोळ्यांत माझ्या,Preet Hi Dolyat Majhya

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रीत ही डोळ्यांत माझ्या,Preet Hi Dolyat Majhya

Sushant
प्रीत ही डोळ्यांत माझ्या गीत ते ओठांवरी
मी तुझ्या हृदयात आहे तू असावे अंतरी

भावना दाटून आल्या दाटुनी संवेदना
कल्पनांनी जाणुनी घे अंतरीच्या या खुणा
काय बोलावे सुचेना मूक झाली वैखरी

भरुनी आली का तुझी ती पावसाळी लोचने
का तुझ्या अश्रूत भिजले केशरी ते चांदणे
सोड वेडे हा अबोला वेल का तू लाजरी


मी फुलावे मी हसावे सांगते माझ्या मना
चंदनाच्या चांदण्यांनी गंध येतो जीवना
सप्तरंगी जीवनाचे गंध उधळू अंबरी


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/27/2012 09:29:00 AM