[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रीत सागरी तुझ्या स्मृतीचे,Preet Sagari Tujhya

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रीत सागरी तुझ्या स्मृतीचे,Preet Sagari Tujhya

Sushant
प्रीत सागरी तुझ्या स्मृतीचे गर्जत आले वारे, वादळ

फिरू लागले जग वाटोळे, सुन्न मनाने मिटले डोळे
रात निराशा ओकित काजळ, गर्जत आले वारे, वादळ

भग्न मनोरथ फुटला मचवा, हात कुणी द्या मला वाचवा

मिळे सागरी अश्रू ओघळ, गर्जत आले वारे, वादळ

तुफान झुंजत दीप-मनोरा, अढळ उभारी किरण-पिसारा

पिंजून लाटा झरे प्रभावळ, गर्जत आले वारे, वादळ


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/27/2012 09:28:00 AM