[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रीत तुझी-माझी कुणाला,Preet Tujhi Majhi Kunala

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रीत तुझी-माझी कुणाला,Preet Tujhi Majhi Kunala

Sushant
प्रीत तुझी-माझी, कुणाला, सांगु नको साजणी
पुन्हा पुन्हा हिणवुनी, तुला ग हसतिल ना मैत्रिणी

सवे प्रीतिची ज्योती उजळू
सवेच प्रीतीलहरी उधळू
प्रसन्नतेने निवांत खेळू प्रीतीच्या अंगणी

चंदेरी रात्री जाउनिया

काठावरुनी पाहू दरिया
देइल सोबत येउन उदया शुक्राची चांदणी

अपुल्या प्रीतीची ग द्वाही
फिरवु नको इतुक्यात कुठेही
उघडपणे मम गुणगौरवही करू नको साजणी


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/27/2012 09:16:00 AM