[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रीती प्रीती सारे म्हणती,Preeti Preeti Sare Mhanati preeti mhanje kay

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रीती प्रीती सारे म्हणती,Preeti Preeti Sare Mhanati preeti mhanje kay

Sushant
प्रीती प्रीती सारे म्हणती, प्रीती म्हणजे काय ?

दिवस विलक्षण सुंदर तो क्षण
चाफ्याखाली तुला पाहिली
केस रेशमी, नयन बदामी
हसलीस का तू ? हसलो का मी ?
मनात आले काहीबाही आणि थबकले पाय

पायी हिरवळ गगनी तारा
युवक समोरी हसरा गोरा
शीळ पुकारित गेला वारा
गोड शिर्शिरी उभ्या शरीरी
तनामनातुन लहर एक ती वीज चेतवित जाय

नकळत नकळत जवळी सरलो
तरुवेलीसम का मोहरलो
लाजलाजे उगा रहिलो
हात मी तुझा हाती प्रिये घेतला
हृदयी का या घेऊन दिधला
कलकल कलकल करी अचानक पक्ष्यांचा समुदाय


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/27/2012 09:46:00 AM