[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रीतिचा पारिजात फुलला,Preeticha Parijat Phulala

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रीतिचा पारिजात फुलला,Preeticha Parijat Phulala

Sushant
प्रीतिचा पारिजात फुलला
सुगंध त्याचा तुझ्या नि माझ्या हृदयी दरवळला

पहिली ओळख, स्पर्शही पहिला
हर्ष तयाचा असे आगळा
हृदयवीणेवर आज कुणीतरी अनुरागची छेडिला

हळुच येउनी स्वप्नमंदिरी

वाजविता तू प्रीत-बासरी
स्वरास्वरांचा कैफ माझिया नयनांवर दाटला

नयनकडांवर लाज दाटता
अवघडले तुजकडे पाहता
कधी चुकुनी लोचन जुळता मन्मथ झंकारला


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/27/2012 09:35:00 AM