[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेम हे माझे-तुझे,Prem He Majhe Tujhe bolayache nahi kadhi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेम हे माझे-तुझे,Prem He Majhe Tujhe bolayache nahi kadhi

Sushant
प्रेम हे माझे-तुझे बोलायचे नाही कधी
भेटलो आता परि भेटायचे नाही कधी

तू उभी जवळी अशी, खुणवी जरी एकांत हा
कालच्या सलगीतुनी बिलगायचे नाही कधी

या जगी माझे-तुझे दुरुनीच नाते शोभते
त्या जुन्या स्मरुनी खुणा जागायचे नाही कधी

होतसे सारेच का अपुल्या पसंतीसारखे
यापुढे शहरात या बहरायचे नाही कधी

जाउ दे ही पालखी माझी तुझ्या दारातुनी
तू तुझे आयुष्य हे उधळायचे नाही कधी


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/28/2012 09:14:00 AM