[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेम करुन मी चुकले,Prem Karun Mi Chukale

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेम करुन मी चुकले,Prem Karun Mi Chukale

Sushant
मलाहि मुकले, तुलाहि मुकले
प्रेम करुन मी चुकले

मीच लाविल्या वेलीवरचे
मृदुल दलांचे मधुगंधाचे

फुलता फुलता मम प्रणयाचे
फूल अचानक सुकले

धार प्रवाही संगमी तुटली
उगमापासुन सरिता आटली

पाण्याविण ह्या डोहाभवती
मृगजळ घेरून बसले

दोन पाखरे मिळुनी रमता
एकावरती घाव बसता
सुखात दुसरे इतुके कळता
व्याकुळ लोचन हसले


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/28/2012 08:58:00 AM