[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेम केले काय हा,Prem Kele Kaay Ha

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेम केले काय हा,Prem Kele Kaay Ha

Sushant
प्रेम केले, काय हा झाला गुन्हा ?
अंतरीची भावना सांगू कुणा ?

भोगिली शिक्षा पुरी मी प्रीतिची
साहवेना ती सुखाची वेदना

साक्ष द्याया बोलके झाले मुके
जीभ चावूनी टळे का वंचना

रंगवीतो चित्रलेखा प्रेमला
अनिरुद्ध स्वप्नी ये उषेच्या मीलना

बोलुनी केलीस ही जाहीर चोरी
हसशी का, रे गुन्हेगारा, पुन्हा


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/28/2012 09:00:00 AM