[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेमरंगी रंगता,Prem Rangi Rangata

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेमरंगी रंगता,Prem Rangi Rangata

Sushant
प्रेमरंगी रंगता, आनंद पसरे दशदिशा
अमृताचा ओघ वाहे, जीवनी फुलते उषा

कमलपुष्पातील तंतु, तेवि नाजूक बंधने
जीव-जीवा भेटण्याला धावती त्या ओढीने
प्रेम देता लाभते साऱ्या सुखाची मंजुषा


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/28/2012 09:23:00 AM