[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेम तुझ्यावर करिते मी,Prem Tujhyavar Karite Mi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेम तुझ्यावर करिते मी,Prem Tujhyavar Karite Mi

Sushant
प्रेम तुझ्यावर करिते मी रे,
सांगितल्याविण ओळख तू रे

चंद्र झळकता तुझिया नयनी,
या डोळ्यातील प्रीत-रोहिणी
ओढुन किंचीत निळी ओढणी,
हासत खुदुखुदु लाजत का रे ?

पल्लवतो बघ तनुलतिकेवर,
स्पर्श सुखाचा तो गुलमोहर
चैत्रप्रीतीच्या आम्रतरुवर,
बोलत कुहुकुहु कोकिळ का रे ?

तुझ्या दिशेला वळता मोहुन,
सुर्यफुलापरी फुलते यौवन
भ्रमर मनाचा हृदयी रंगुन,
गुंजत हितगुज तुझेच का रे ?


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/28/2012 09:05:00 AM