[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेमा काय देऊ तुला,Prema Kaay Deu Tula

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेमा काय देऊ तुला,Prema Kaay Deu Tula

Sushant
प्रेमा, काय देऊ तुला ?
भाग्य दिले तू मला

प्रीतीच्या या पाखराचे रत्‍नकांचनी पंख देऊ का
देऊ तुला का हर्षगंध हा जीव फुलातून मोहरलेला

या हृदयीच्या जलवंतीची निळी ओढ ती तुला हवी का
रूप मोहिनी लावण्याची हवी तुझ्या का चंद्रकलेला

मोहक सुंदर जे जे दिसते, तूच तयांचा जन्मदाता
घेशील का रे माझ्याकरिता अधरीच्या या अमृताला


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/28/2012 09:30:00 AM