[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेमाला उपमा नाही,Premala Upama Nahi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेमाला उपमा नाही,Premala Upama Nahi

Sushant
मी कशी ओळखू प्रीती, हे हृदय म्हणू की लेणे
प्रेमाला उपमा नाही हे देवाघरचे देणे

हिरवेपण पिउनी ओले
थेंबांचे मोती झाले
मी कशी फुलोरा शोधू, हे फूल म्हणू की पाने

किरणांची लेऊन लाली
हे मेघ उतरले खाली
मी कशी ओळखू जादू, हे परीस म्हणू की सोने

का नकळत डोळे मिटती
स्पर्शात शहारे उठती
मी कशी भावना बोलू, हे शब्द म्हणू की गाणे

--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/28/2012 09:35:00 AM