[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेमात तुझ्या मी पडले,Premat Tujhya Mi Padale

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेमात तुझ्या मी पडले,Premat Tujhya Mi Padale

Sushant
कळले नाही केव्हा घडले
प्रेमात तुझ्या मी पडले

भेट एकदा ती ओझरती
क्षण संभाषण ओळख नुसती

परी परतता पाऊल अडले

कुठेच माझे मन लागेना
तहान त्याची लव भागेना
अबोध काही वेडच जडले

उगा वाटते तुज भेटावे
तुझे मनोगत तुलाच ठावे
संभ्रमात मी अर्धी बुडले


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/28/2012 09:33:00 AM