[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेमगीते आळविता,Premgeete Aalavita bhangato aalap ka

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेमगीते आळविता,Premgeete Aalavita bhangato aalap ka

Sushant
प्रेमगीते आळविता भंगतो आलाप का ?
प्रेमिकांच्या मीलनाला वेदनेचा शाप का ?

सोबती हसूनी रातरंगे भोवती
आज एकाकीपणाला चांदण्याचा ताप का ?

गंध नेला, रंग नेला, राहिले निर्माल्य हे
वाहिले सर्वस्व पायी तरी भरेना माप का ?

दो जीवांचे एक होणे का रूचेना ह्या जगी ?
पुण्यवंतांनो तुम्हाला प्रेम वाटे पाप का ?


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/28/2012 09:17:00 AM