[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेमवेडी राधा साद घाली,Premvedi Radha Saad Ghali mukunda

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रेमवेडी राधा साद घाली,Premvedi Radha Saad Ghali mukunda

Sushant
प्रेमवेडी राधा, साद घाली मुकुंदा
लपसि कोठे गोपाला, गोविंदा

तुझे निळेपण आभाळाचे
कालिंदीच्या गूढ जळाचे
प्रसन्न सुंदर वा कमळाचे
त्याची मज हो बाधा

तुला शोधिते मी दिनराती
तुजसि बोलते हरि एकांती
फिरते मानस तुझ्या सभोवति
छंद नसे हा साधा

तुझ्याविना रे मजसि गमेना
पळभर कोठे जीव रमेना
या जगतासि स्नेह जमेना
कोण जुळवि हा सांधा



--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/28/2012 09:24:00 AM