[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रीतीचं झुळझुळ पाणी,Priticha Jhulajhula Pani varyanchi manjul gani

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रीतीचं झुळझुळ पाणी,Priticha Jhulajhula Pani varyanchi manjul gani

Sushant
प्रीतीचं झुळझुळ पाणी, वाऱ्याची मंजुळ गाणी
रोमांची सर्वांगी गेले मी न्हाऊनी

हा जीव वेडा होई थोडा थोडा, वेड्या मनाचा बेफाम घोडा
दौडत आला सखे तुझा बंदा, चल प्रेमाचा रंगू दे विडा
साजणा तुझी मी कामिनी


मी धुंद झाले मन मोर डोले, पिसाऱ्यातून हे खुणावित डोळे
डोळ्यांत जाळे - खुळी मीच झाले, स्वप्न फुलोरा मनात झुले
मी तुझा हंस ग मानिनी

ही तान नाचे आसावरीची, मांडी नव्हे ही उशी सावरीची
सोबत लाभे मला ही परीची, किती स्वाद घेऊ सरेना रुची
सजणा वेळ का मिलनी


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/27/2012 10:00:00 AM