[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रितीच्या चांदराती,Pritichya Chand Rati gheuni haat hati

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रितीच्या चांदराती,Pritichya Chand Rati gheuni haat hati

Sushant
प्रितीच्या चांदराती घेऊनी हात हाती
जोडू अमोल नाती, ये ना,
ये प्रिये !

फुलला हा कुंज सारा, हसली पाने फुले
रुसवा आता कशाला, अधरी प्रिती फुले
हासते.... चांदणे !

सरला आता दुरावा, मिटती का लोचने
सखये या मिलनाला, नुरले काही उणे
हात दे, साथ दे !

--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/28/2012 08:54:00 AM