[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रिया साहवेना आता,Priya Sahavena Aata

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रिया साहवेना आता,Priya Sahavena Aata

Sushant
प्रिया, साहवेना आता, एकलेपणा
अशा पौर्णिमेच्या रात्री, कसा दाह होतो गात्री, सांगु रे कुणा

घातली जुईची वेणी तुझ्या आवडीची
वाट पाहताहे गंध तुझ्या मीलनाची
जरा शो घे रे वाऱ्या, कुठे सांडल्या रे साऱ्या, प्रीतिच्या खुणा
प्रिया साहवेना आता एकलेपणा

येइना कशी रे कानी तुझी आर्त साद
काय बोलले मी, माझा कोणता प्रमाद
तुझे मौन कैसे साहू, नको यापरी दुखावू, पोळल्या मना माझ्या
प्रिया साहवेना आता एकलेपणा


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/27/2012 09:10:00 AM