[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रिया तुज काय दिसे,Priya Tuj Kay Dise

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रिया तुज काय दिसे,Priya Tuj Kay Dise

Sushant
प्रिया तुज काय दिसे स्वप्नात ?
आनंदाचे पाझर फुटले मिटलेल्या नयनांत

मनासारखी मिळे सहचरी, फुलुन दरवळे सुख संसारी
नकळे केव्हा येती जाती, दिवस आणखी रात

तुला न उरली तुझी आठवण, मी तर झाले तुला समर्पण
दुजेपणाचे नाव न उरले, दोघांच्या जगतात

मोहरलेल्या या ऐक्यावर, एक होतसे नवखी थरथर
दिसल्यावाचून जाणवते मज, नवल आतल्या आत


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/27/2012 09:07:00 AM