[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रियतम दर्शन देई,Priyatam Darshan Dei

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] प्रियतम दर्शन देई,Priyatam Darshan Dei

Sushant
प्रियतम दर्शन देई, तुजविण करमत नाही

कमळ जळाविण, शशिविण रजनी
तशी बावरी तुजविण सजणी

रात्रंदिन व्याकूळ भटकते विरह काळजा जाळी

दिवसा भूक न रात्री निजणे
ओठ विसरले सर्व बोलणे
काय अंतरी ये न सांगता, तृप्त मीलनी होई

हृदयेश्वर, का मज कष्टविसी
भेट एकदा सदया मजसी
जन्मजन्मिची मीरा दासी, पडते तुझिया पायी


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/27/2012 09:00:00 AM