[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पूर्व दिशेला अरुण-पथावर,Purva Dishela Arun Pathavar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पूर्व दिशेला अरुण-पथावर,Purva Dishela Arun Pathavar

Sushant
पूर्व दिशेला अरुण-पथावर
ध्वज सोन्याचा झळकत सुंदर

पर्णांमधुनी किरण कोवळे
चिलापिलांचे उघडी डोळे
पंख उभारुनी उडती गगनी
सात सुरांनी उजळे अंबर

अरुण-उषेच्या मीलन काली
प्राजक्ताच्या झाडाखाली
फुले वेचली भरून ओंजळी
गुंफिन प्रभूला माळ मनोहर


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/24/2012 09:53:00 PM