[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पुस्तकातली खूण कराया,Pustakatali Khoon Karaya

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पुस्तकातली खूण कराया,Pustakatali Khoon Karaya

Sushant
पुस्तकातली खूण कराया दिले एकदा पीस, पांढरे
पिसाहुनी सुकुमार काहिसे देता-घेता त्यात थरारे

मेजावरचे वजन छानसे म्हणून दिला नाजूक शिंपला
देता-घेता उमटे काही मिना तयाचा त्यावर जडला

असेच काही द्यावे-घ्यावे, दिला एकदा ताजा मरवा
देता-घेता त्यात मिसळला गंध मनातील त्याहून हिरवा


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/24/2012 09:08:00 PM