[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] साद देती हिमशिखरे,Saad Deti Himshikhare

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] साद देती हिमशिखरे,Saad Deti Himshikhare

Sushant
साद देती हिमशिखरे शुभ्र पर्वताची
क्रमिन वाट एकाकी ब्रम्हसाधनेची

कैलासाचा कळस ध्वज कौपिनाची
अढळ त्या धृवावरती दृष्टि यात्रिकाची
मला नाही उरली आता ओढ प्रपंचाची

स्वप्न रंगले रात्री धुंद प्रेमिकांचे
वाटते आता होते पतन या मनांचे
मृगजळात का भागे तृषा तृषार्ताची ?--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/01/2012 11:34:00 PM