[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सगुण निर्गुण दोन्ही,Sagun Nirgun Donhi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सगुण निर्गुण दोन्ही,Sagun Nirgun Donhi

Sushant
सगुण निर्गुण दोन्ही विलक्षण
ब्रम्ह सनातन विठ्ठल हा

पतितपावन मानसमोहन
ब्रम्ह सनातन विठ्ठल हा

ध्येय ध्यास ध्यान चित्त निरंजन
ब्रम्ह सनातन विठ्ठल हा

ज्ञानदेव म्हणे आनंदाचे गान
ब्रम्ह सनातन विठ्ठल हा--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/23/2012 08:58:00 AM