[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सहज सख्या एकटाच,Sahaj Sakhya Ekatach

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सहज सख्या एकटाच,Sahaj Sakhya Ekatach

Sushant
सहज सख्या, एकटाच येइ सांजवेळी
वाट तुझी पाहिन त्या आम्रतरूखाली

हिरवळीत गीत गात, सांजरंगि न्हात न्हात
स्वप्नांना रंगवुया लेवुनिया लाली

अधरी जे अडत असे, सांगिन तुज गूज 'असे'
प्रीती ही प्रीतीविण अजुनही अबोली

तृणपुष्पे मोहक ती उमलतील एकांती
चांदण्यात उमलवुया प्रीत भावभोळी--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/01/2012 11:19:00 PM