[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सहज तुला गुपित एक,Sahaj Tula Gupit Ek

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सहज तुला गुपित एक,Sahaj Tula Gupit Ek

Sushant
सहज तुला गुपित एक सांगते दुपारी
डोळियांत आली गडे, प्रीत माझी लाजरी

बैसते ओटीवरी, नजर वळे अंगणी
अंगणात बहरते, रानजाई देखणी
जाईखाली उभा असे, हासरा शिकारी

सांजवेळी गोठ्यातली गाय लागे हंबरू
सोडते ग, धारेसाठी, ओढ घेई वासरू
गोठ्यामधे दिसे सखे, सावळां मुरारी

पहाटेला ओठांवरी गीत एक जागले
अंतरात कोणसे हळुच बाई बोलले
ओढाळले मन नेई, माझिया सासरी--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/01/2012 11:17:00 PM