[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सहस्त्ररुपे तुम्ही सदाशीव,Sahastra Roope Tumhi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सहस्त्ररुपे तुम्ही सदाशीव,Sahastra Roope Tumhi

Sushant
सहस्त्ररुपे तुम्ही सदाशीव, श्रवणाशी बैसला
सांगतो परीसा शिवलिला

प्रसन्न हो मज हे वाग्देवी
व्यास महर्षे कृपा असावी
सुरस कथा ही सजीव व्हावी
श्रवणीचे सुख साध्य असावे, मना लोचनाला
सांगतो परीसा शिवलिला

स्थळ काळासह व्यक्ती-व्यक्ती
करोत नर्तन नयना पुढती
कथेने उपजो मनात भक्ती
रवी प्रभेसम विस्तारावा, आशय शब्दांतला
सांगतो परीसा शिवलिला--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/01/2012 11:21:00 PM