[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] साहु कसा वनवास,Sahu Kasa Vanvas

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] साहु कसा वनवास,Sahu Kasa Vanvas

Sushant
साहु कसा वनवास, प्रियतमे ?
क्षणाक्षणाला आठवतो तव, मयुरपंखि सहवास

सांज उतरता क्षितीजावरती
गडद सावल्या मनी दाटती
जीवनज्योती तू मालवता, उरे काजळी रास

फुले पहाता वेलीवरती
तुझेच भावुक डोळे हसती
भावभराने ओठ टेकिता, दंश करी आभास

घरि-दारी वा शयनागारी
रूप घुटमळे नाग केशरी
स्पर्शसुखाची स्वप्ने विरता, जळे एकला श्वास

भासासंगे श्वास मिटावे
जळते ओले दु:ख विझावे
रेघ धुराची तुज भेटाया, भिडु दे आभाळास--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/02/2012 03:10:00 AM