[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सजण दारी उभा,Sajan Dari Ubha

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सजण दारी उभा,Sajan Dari Ubha

Sushant
सजण दारी उभा, काय आता करू ?
घर कधी आवरू ? मज कधी सावरू ?

मी न केली सखे, अजुन वेणीफणी,
मी न पुरते मला निरखिले दर्पणी
अन्‌ सडाही न मी टाकिला अंगणी
राहिले नाहणे ! कुठुन काजळ भरू ?

मी न दुबळी कुडी अजुन शृंगारिली
मी न सगळीच ही आसवे माळिली,
प्राणपूजा न मी अजुनही बांधिली;
काय दारातुनी परत मागे फिरू ?

बघ पुन्हा वाजली थाप दारावरी:
हीच मी ऐकिली जन्मजन्मांतरी;
तीच मी राधिका ! तोच हा श्रीहरी !
हृदय माझे कसे मीच हृदयी धरू ?--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/23/2012 09:03:00 AM