[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सजणाच्या मर्जीखातर,Sajanachya Marji Khatar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सजणाच्या मर्जीखातर,Sajanachya Marji Khatar

Sushant
सजणाच्या मर्जीखातर, जरासा वर, धरिला अंबाडा
उघडीच ठेवली मान, केतकी पान, सोनकेवडा !

घातला वेश पंजाबी, तंग सलवार
रेशमी खमीज अंगात सैल दळदार
झिरझिरित दुपट्‌टा वरी, टिकेना उरी, पडे तोकडा

पावडरचा मुखावर थर एक पातळ
किरमिजी रंगले ओठ, नयनि काजळ
मुळचेच गाल मखमली, चाखतो लाली, तीळ चोंबडा

ऐन्यात पहाता मुखा, सुखाची लहर
डोलते रान मोहरीचे, फुलांना बहर
असल्यात येई राजसा, चेतल्या नसा, नाचु भांगडा--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/23/2012 09:07:00 AM