[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सजणी ग भुललो मी,Sajani Ga Bholalo Mi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सजणी ग भुललो मी,Sajani Ga Bholalo Mi

Sushant
सजणी ग, भुललो मी काय जादू झाली
बगून तुला जीव माझा होई वर खाली

सजणा रं काय सांगू कुणी जादू केली
लाज मला आली बाई लाज मला आली

काल मला ह्याची बाई जाण नव्हती
आज कशी मोहरून आली नवती

अंग चोरतीया कशी लाजाळूची येली
अल्लड चाळ्याची खोडी कुठं गेली
लाज मला आली बाई लाज मला आली

लपं ना ही हुरहुर आज पदरी
शालू चोळी नेसूनी मी झाले नवरी

काया जणू गरतीचं लेणं आज ल्याली
येशील का घरी तू लक्ष्मीच्या चाली
लाज मला आली बाई लाज मला आली--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/23/2012 09:10:00 AM