[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] साजणी सई ग,Sajani Sai Ga

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] साजणी सई ग,Sajani Sai Ga

Sushant
साजणी सई ग !
साजण नाही घरी, सुकली जाई ग !

दिस गेले किति सखा दूर देशी गेल्याला
पुशीते मी आसू त्याच्या रेशमी शेल्याला !
सोन्याच्या ताटामध्ये पक्वान्ने पाच ग !
सख्याच्या आठवाने घास जाईना ग !

चंदनी झोपाळा बाई हलतो ग डुलतो
भरजरी पदराचा शेव मागे झुलतो
पदराला आठवते सखयाची बोली ग !
ऐकताना होते माझी पापणी ओली ग !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/01/2012 11:28:00 PM