[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सजू मी कशी,Saju Mi Kashi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सजू मी कशी,Saju Mi Kashi

Sushant
सजू मी कशी ? नटू मी कशी ?
चोरुन सांग तुला भेटू मी कशी ?

रुप्याचं जोडवं बोटात कचतंय्‌
तुरुतुरु चालता खण्‌खण्‌ वाजतंय्‌
गावाला कळतंय्‌, चालू मी कशी ?

लज्जेला लागता वाकडी नजर
गोरट्या हातानं सावरता पदर
काकणांचा गजर, थांबवू कशी ?

झोकदार नथनी कानात डूल
उरात फुलतंय्‌ चाफ्याचं फूल
वासाची भूल ही, छपवू कशी ?--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/23/2012 09:14:00 AM