[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सखे बाई ग येण्याचा,Sakhe Bai Ga Yenyacha

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सखे बाई ग येण्याचा,Sakhe Bai Ga Yenyacha

Sushant
कुठवर पाहु वाट सख्याची,
माथ्यावर चंद्र की ग ढळला !
सखे बाई ग, येण्याचा वखत की ग टळला !

घाईघाईनं इकडे येत असेल मजकडे
कुणा ग सटवाईचा, सवतीचा निरोप कळला आधी
सखे बाई ग दिली थाप मजलागि,
येण्याचा वखत की ग टळला !

तळहात धरून भरविली साय
होई आता हाय हाय !
सभोवताली जाळ केली माझी राळ
सखे बाई ग जीव तळमळे
येण्याचा वखत की ग टळला !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/23/2012 08:48:00 AM