[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सखी बघ अघटित,Sakhi Bagha Aghateet

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सखी बघ अघटित,Sakhi Bagha Aghateet

Sushant
सखी बघ अघटित घडले ग
स्वप्नामधल्या निशिगंधाची अवचित हो‍ऊन गेले ग !

मजला काहि न कळले ग
संथ शांत ह्या सरितेचे जळ, आज खळाळून उठले ग !

वादळ वारे सुटले ग
श्रावण मेघापरी बरसला, सचैल पुरती न्हले ग !

गगन धरेवर झुकले ग
सुध बुध सारी राधे परि मी, पुरती हरवून बसले ग !

तेज रवीचे झरले ग
पान पान ह्या माणलतेचे, लाज लाजुनी लवले ग !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/20/2012 09:43:00 AM