[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सखि मंद झाल्या तारका,Sakhi Mand Jhalya Taraka

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सखि मंद झाल्या तारका,Sakhi Mand Jhalya Taraka

Sushant
सखि मंद झाल्या तारका, आता तरी येशील का ?

मधुरात्र मंथर देखणी आली तशी गेली सुनी
हा प्रहर अंतिम राहिला त्या अर्थ तू देशील का ?

हृदयात आहे प्रीत अन्‌ ओठांत आहे गीतही
ते प्रेमगाणे छेडणारा सूर तू होशील का ?

जे जे हवेसे जीवनी ते सर्व आहे लाभले
तरिही उरे काही उणे, तू पूर्तता होशील का ?

बोलावल्यावाचूनही मृत्यू जरी आला इथे
थांबेल तोही पळभरी पण सांग तू येशील का ?--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/20/2012 09:41:00 AM