[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सखी मी दर्ददिवाणी,Sakhi Mi Dard Diwani

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सखी मी दर्ददिवाणी,Sakhi Mi Dard Diwani

Sushant
सखी मी दर्ददिवाणी
माझी व्यथा कुणा न कळे ग

घायाळाची मर्मवेदना घायाळास कळे ग

रत्‍नपारख्याविण रत्नांची कुणा न पारख व्हावी
शूलावर मम शेज सखे जर नीज कशी मज यावी
गगन मंडळी शेज प्रियाची मीलन मग कोठे ग

फिरते वणवण जखमी होवून वैद्य कुणी न भेटे ग
मीरेची संपेल व्यथा जर हरीस वैद्य मिळे ग--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/20/2012 09:45:00 AM