[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सखी शेजारिणी,Sakhi Shejarini

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सखी शेजारिणी,Sakhi Shejarini

Sushant
सखी शेजारिणी, तू हसत रहा
हास्यांत पळे गुंफीत रहा

दीर्घ बदामी श्यामल डोळे
एक सांद्रघन स्वप्न पसरले
'धूपछांव' मधि यौवन खेळे
तू जीवनस्वप्ने रचित रहा

सहज मधुर तू हसता वळुनी
स्मित-किरणी धरि क्षितिज तोलुनी
विषाद मनिचा जाय उजळुनी
तू वीज, खिन्न घनि लवत रहा

मूक जिथे स्वरगीत होतसे
हास्य मधुर तव तिथे स्फुरतसे
जीवन नाचत गात येतसे
स्मित-चाळ त्यास बांधून पहा



--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/20/2012 09:46:00 AM