[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सखू आली पंढरपूरा,Sakhu Aali Pandharpura

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सखू आली पंढरपूरा,Sakhu Aali Pandharpura

Sushant
आलिंगुनी अंगिकारा बाप रखुमाईच्या वरा
सोडूनिया घरदारा,सखू आली पंढरपूरा

अनवाणी पायपिटी किती केली आटाआटी
सगुणरूप भेटीसाठी तोडिल्या मी बंधनगाठी
तुळशीहार घाली कंठी विटुनीया संसारा

संत तुकोबाची वाणी भक्तीची ती शिकवणी
लागता मी तुझ्या भजनी, छळिली ही सुवासिनी
सर्वसाक्षी सर्वज्ञानी, तुला ठावे परमेश्वरा

साऱ्या इंद्रियांचे प्राण डोळियांत व्याकळून
मायबाप तुला शरण मागते मी विनवून
दिला जन्म, देई मरण, लेकिला या विश्वंभरा--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/23/2012 08:43:00 AM