[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सख्या चला बागामधी,Sakhya Chala Bagamadhi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सख्या चला बागामधी,Sakhya Chala Bagamadhi

Sushant
सख्या चला बागामधी रंग खेळू चला !

गुलाल गोटा घ्यावा लाल हाती
तो फेकुन मारा छाती
रंगभरी पिचकारी तुमच्या हाती
तरी करीन मी ती रिती
जसा वृंदावनी खेळे श्रीपती
( गोपी घेऊन सांगाती )
मोद होईल मज हळूच जवळी धरा
अन्‌ सख्या चला बागामधी रंग खेळू चला !

लाली लाल करावा पोशाख तुम्ही
रथ सजवुनी बहुगुणी
आज्ञा करा हो माझे लाल धनी
लाल नेसेन मी पैठणी
लाल कंचुकी आवडते मज मनी
( हिला शोभतो तन्मणी )
आत्ता राया चला सण शिणगाराचा करा
अन्‌ सख्या चला बागामधी रंग खेळू चला !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/23/2012 08:51:00 AM