[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सख्या हो आज मला सावरा,Sakhya Ho Aaj Mala Savara

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सख्या हो आज मला सावरा,Sakhya Ho Aaj Mala Savara

Sushant
मर्जी तुमची मी सांभाळीन, हृदयी द्या आसरा
सख्या हो, आज मला सावरा !

स्वप्नांचा हा मंचक सजला
धुंद सुगंधी होऊन भिजला
राहू कशी मी दूर साजणा
जवळी घ्या ना जरा
सख्या हो, आज मला सावरा !

हळू जरासा घाला विळखा
जीव होऊ दे हलका हलका
गोड गुलाबी उठता काटा
मोहरले दिलवरा
सख्या हो, आज मला सावरा !

चालू कशी मी बोलू कशी
मनातले मन खोलू कशी
मुकी असूनही गाते गाणे
माझ्या गुलमोहरा
सख्या हो, आज मला सावरा !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/23/2012 08:56:00 AM