[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] साक्षीस चंद्र आणि,Sakshis Chandra Aani

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] साक्षीस चंद्र आणि,Sakshis Chandra Aani

Sushant
साक्षीस चंद्र आणि हळुवार स्पर्श होते
त्या भोगल्या क्षणांना नव्हतेच काहि नाते

डोळ्यांत बिंब होते नुसते भिजून गेले,
नि:श्वास ते कळ्यांचे कोषांत लाजलेले
होता फुलून आला अंगावरी शहारा
गात्रांत मात्र राजा, कसलेच भान नव्हते !

प्रतिसाद मूक होता ओठांत थांबलेला,
तो शब्द रे सुखाचा हृदयात कोंदलेला
गालांवरी खुळी रे, कळ एक साचलेली
दु:खात की सुखी रे, काहीच ज्ञात नव्हते !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/02/2012 03:11:00 AM