[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] समचरण सुंदर,Samacharan Sundar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] समचरण सुंदर,Samacharan Sundar

Sushant
समचरण सुंदर
कांसे ल्याला पीतांबर
अनाभी या माळा रुळती
मुख्य त्यात वैजयंती

उरी वत्साचे लांछन
ऐसा उभा नारायण
हाती धरितो आयूधा
शंख-चक्र-पद्म-गदा

मुखमंडळाची शोभा
कोटि सूर्या ऐशी प्रभा
काय मागावे आणिक
उभे ठाके मोक्ष सूख

धन्य झाली माझी भक्ती
वोळंगिल्या चारी मुक्ती
पसरोनि दोन्ही बाहू
आलिंगिला पंढरी राऊ--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/23/2012 09:42:00 AM